Obchodné podmienky

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
 1.   Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť, Direct press, s.r.o., IČO: 36 693 995, so sídlom: Kopanice 709/9D, 010 07 Žilina – Bytčica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd: Sro, vložka č.: 18197/L, ako predávajúci (ďalej len ako „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci (ďalej len ako „kupujúci“). Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ. 
 2.   Kontaktné údaje predávajúceho:

Poštová adresa: Direct press, s.r.o., Kopanice 709/9D, 010 07 Žilina – Bytčica

Mobil: +421 905 468 395

e-mail: info@stravoukzdraviu.sk

 1.   Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj,  Predmestská 1359/71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č.:041/7632 130,041/7632139.
 2.   Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria súčasť kúpnej zmluvy a kupujúci odoslaním svojej objednávky súčasne potvrdzuje, že sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami zoznámil, a že berie výslovne na vedomie, že tieto všeobecné obchodné  podmienky sú súčasťou zmluvných dojednaní medzi ním a predávajúcim. 
 3.   Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len ako „Občiansky zákonník“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“), zákona 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z.n.p. a ďalšími príslušnými platnými právnymi predpismi. 
 4.   Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ a ide o nákup tovaru za účelom podnikania, riadia sa zmluvné vzťahy výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. 

2) DEFINÍCIE POJMOV

 1. Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie spotrebiteľom – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej radyč. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj inými súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
 2. Na účel týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie podnikateľom  – kupujúci, ktorý jedná s predávajúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti a z okolností je zrejmé, že sa kúpa týka jeho podnikateľskej činnosti. Podnikateľom sa pritom rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, ako aj  fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného zákona. Za podnikateľa sa považuje taktiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou neobdobnou činnosti, či pri samostatnom výkone svojho povolania. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, ak uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO) platia pre neho pravidlá uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako pre podnikateľa. V prípade, ak je kupujúcim podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj inými súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 3. Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie predmetom kúpy –  tovar uvedený v objednávke kupujúceho, pričom rozhodujúce sú údaje o tovare, ako aj o kúpnej  ceny v okamžiku odoslania objednávky kupujúcim.

3) UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY 

 1. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránke www.stravoukzdraviu.sk, pričom kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a prijatím objednávky predávajúcim. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom, na zadaný email kupujúceho, ak ho tento uviedol v objednávke, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
 2.   Predmetom kúpy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke kupujúceho. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícii na webovej stránke www.stravoukzdraviu.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. 

4) KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1.   Ceny uvedené na internetovej stránke predávajúceho sú vždy aktuálne a platné. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka poplatkov za  dopravné služby, ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. pokladne nákupného košíku. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar, vrátane súvisiacich poplatkov s doručením tovaru a spôsobom úhrady tovaru, ktoré kúpna cena tovaru nezahŕňa a zákazník bude vyzvaný k ich odsúhlaseniu. 
 2. Cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci  uhradiť predávajúcemu  nasledujúcimi spôsobmi:

a) platba platobnou kartou  on-line bezprostredne po odoslaní objednávky;

b) v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke prepravcovi    predávajúceho.

 1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu taktiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru vo výške dohodnutej v kúpnej zmluve. Pokiaľ nie je ďalej v texte uvedené výslovne inak, rozumujú sa pod kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 2. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade platby cez internetové rozhranie banky je kúpna cena splatná okamžite pri zadaní objednávky.
 3. Predávajúci vystaví ohľadom platieb uskutočnených na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po zaplatení kúpnej ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho alebo v listinnej podobe na adresu doručenia tovaru uvedenú kupujúcim.

5) DODACIE PODMIENKY

 1.   Štandardná dodacia lehota je 1 a 5 dní od rozhodujúceho dňa. Pri zvolení platby za tovar cez internetové rozhranie banky je rozhodujúcim dňom deň pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho. Pri zvolení platby v hotovosti na dobierku je rozhodujúcim dňom deň odoslania zásielky.
 2.   Miestom dodania tovaru je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke v časti „Fakturačné údaje“. V prípade, ak chce kupujúci, aby mu bol tovar doručený na inú adresu ako na adresu uvedenú vo Fakturačných údajoch má možnosť zakliknúť kolónku „Odoslať na inú adresu“ a vyplniť inú adresu dodania tovaru.
 3.   Predávajúci splní povinnosť dodať tovar kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s tovarom v mieste dodania a včas mu to oznámi.
 4.   Predávajúci zaisťuje dodanie tovaru iba prostredníctvom kuriéra vo výške nákladov na balné a poštovné podľa aktuálneho cenníka. O uvedenej skutočnosti je kupujúci informovaný v pokladni nákupného košíka ešte pred potvrdením objednávky.
 5.   V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti predávajúcemu späť, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru podľa aktuálneho cenníka, a to na základe písomnej výzvy predávajúceho zaslanej kupujúcemu e-mailom, ktorá je zároveň odstúpením od kúpnej zmluvy.

6) VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

 1.   Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru kupujúcemu.
 2.   Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny a splnením všetkých finančných záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu.

7) ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

7.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcim

7.1.1 Predávajúci je oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy a zrušiť objednávku kupujúceho v nasledovných prípadoch:

a) ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu za predmet kúpy v lehote splatnosti,

b) ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane predávajúceho.

7.1.2 Odstúpenie predávajúceho od kúpnej zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie vo forme e-mailu.

7.1.3 Odstúpenie predávajúceho od kúpnej zmluvy sa nedotýka jeho nároku na náhradu škody spočívajúcej najmä, nie však výlučne, v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

7.1.4 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho v zmysle bodu 7.1.1 týchto všeobecných obchodných podmienok je predávajúci oprávnený započítať si akékoľvek svoje peňažné nároky, na ktoré mu vznikol nárok voči kupujúcemu oproti nároku kupujúceho na vrátenie uhradenej kúpnej ceny a vrátiť tak kupujúcemu iba sumu, prevyšujúcu nároky predávajúceho po uskutočnenom zápočte.

7.2 Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim 

7.2.1 V zmysle ustanovenia § 7 zákona  č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu kedykoľvek pred prevzatím tovaru a najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Kupujúci má povinnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy výlučne písomnou formou (list zaslaný poštou, e-mail).

7.2.2 Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy a Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy je k nahliadnutiu tu

7.2.3 Odstúpenie od kúpnej zmluvy, ako aj  tovar zasielajte na adresu:

Pack4you s.r.o., Na Pántoch 18, 83106 Bratislava

7.2.4 Kupujúci je oprávnený zaslať odstúpenie od kúpnej zmluvy aj elektronicky na e-mailovu adresu predávajúceho: info@stravoukzdraviu.sk Kupujúci  je povinný najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, a to nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. V prípade, že bude vrátený tovar poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s § 10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

7.2.5 Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy. 

7.2.6 Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie od kúpnej zmluvy v uvedenej zákonnej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu kupujúceho, na ktorý chce vrátiť kúpnu cenu.  

7.2.7 Kupujúci berie na vedomie, že ak odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

8) REKLAMAČNÝ PORIADOK 

8.1.  Všeobecné ustanovenia

8.1.1 Reklamačný poriadok opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého  od predávajúceho. 

8.1.2 Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný sa zoznámiť s týmto reklamačným poriadkom a všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne  predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

8.1.3 Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom. 

8.2 Lehota pre uplatnenie práv z vadného plnenia

8.2.1 Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

8.2.2 Dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený kuriérom rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra.

8.2.3 Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

8.2.4 Keď je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z, o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení.

8.2.5 Kupujúci, ktorými sú fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, a na tieto vzťahy sa nevzťahujú právne predpisy o ochrane spotrebiteľa.

8.3 Kontrola tovaru pri prevzatí

8.3.1 Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je povinný, a kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je odporúčané, aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť obalu, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

8.4 Uplatnenie reklamácie

8.4.1 Miestom pre uplatnenie reklamácie je spoločnosť Pack4you s.r.o., IČO:52782743, so sídlom Na Pántoch 18, 83106 Bratislava

   8.4.2 Kupujúci môže vadný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu predávajúceho. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal obsahovať reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru. Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu spotrebiteľovi, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak. Taktiež odporúčame zvoliť si požadovaný spôsob vybavenia reklamácie (výmena kus za kus, vrátenie peňazí).

8.4.3 Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne po prijatí reklamácie. 

8.4.4 Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.

8.4.5 Kupujúci si je vedomý, že ak nedodá reklamovaný tovar vrátane všetkého doručeného príslušenstva, potom v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy bude kupujúcemu vrátená kúpna cena znížená o cenu nedodaného príslušenstva.

8.4.6 Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:
a) mechanickým poškodením tovaru,
b) používaním tovaru v podmienkach ktoré neodpovedajú svojou teplotou,    vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia,
c) neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
d) nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami,
e) prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

8.4.7 Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje ani na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené jeho používaním.

8.5 Spôsob vybavenia reklamácie 

8.5.1 Pri riešení reklamácie sa zvyčajne predávajúci skontaktuje s kupujúcim a dohodne sa na spôsobe riešenia reklamácie (výmena tovaru kus za kus, iný tovar v danej cene, vrátenie peňazí).

8.5.2 Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná kupujúci. Ak spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie  predávajúcim poskytnutej v primeranej lehote, zvolí ho predávajúci.

8.5.3 V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

8.5.4 Reklamáciu predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.  Táto lehota nie je záväzná v prípade kupujúceho, ktorý je podnikateľ, a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodní zákonník. 

8.5.5 Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

8.5.6 V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu 7 dní odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

8.6 Spoločné ustanovenia k reklamačnému poriadku

8.6.1 Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.

8.6.2 Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS alebo e-mailom, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie predávajúci vydá písomný doklad o vybavení reklamácie. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

8.6.3 Kupujúci je povinný skontrolovať preberaný tovar a jeho súlad s výdajným protokolom reklamácie. Kupujúci ďalej skontroluje kompletnosť tovaru, hlavne či balenie obsahuje všetko, čo má obsahovať. K neskorším námietkam nebude prihliadnuté. Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota pre uplatnenie práv z chybného plnenia.

9) POUČENIE O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV

9.1. V prípade, ak nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na info@stravoukzdraviu.sk Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

9.2. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke (www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený vybrať si subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. 

9.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci –  spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. Návrh musí obsahovať’ Vaše meno a priezvisko, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt (ak ich máte), presné označenie predávajúceho, úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností, označenie, čoho sa domáhate, dátum, kedy ste sa obrátili na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný, vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. K návrhu ste povinný priložiť doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

9.4. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

10.1. Všetky  zmluvné  vzťahy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právom Slovenskej republiky.  

10.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia a sú v príslušnom znení záväzné pre všetky objednávky uskutočnené v tento deň a neskoršie. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Nové znenie všeobecných obchodných podmienok bude taktiež zverejnené na internetovej stránke predávajúceho www.stravoukzdraviu.sk. Dňom ich zverejnenia sa ruší platnosť predchádzajúcich všeobecných obchodných podmienok, to však nemá vplyv na kúpne zmluvy uzatvorené podľa doterajšieho znenia všeobecných obchodných podmienok (viď. prvá veta tohto odseku).

10.3. Osobné údaje kupujúceho, ako dotknutej osoby, predávajúci spracúva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

10.4. Podmienky spracúvania osobných údajov predávajúcim sú špecifikované na internetovej stránke www.stravoukzdraviu.sk v sekcii Pravidlá ochrany súkromia. 

10.5. Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho postúpiť svoje práva a povinnosti  vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej s predávajúcim na tretie osoby. 

10.6. Osobitné  zmluvné dojednania uskutočnené s kupujúcim písomne vo vlastnej kúpnej zmluve majú prednosť pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.  

10.7. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a akceptuje bez výhrad všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku internetového obchodu.

Nákupný košík